Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922–1941

Quellen-Datenbank

Seite 
 von 100
Dokument Nr. 24

2. Die Neuordnung der kirchlich-jurisdiktionellen Verhältnisse bei den Katholiken in Sowjetrussland/der Sowjetunion 1917–1926

Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico (S.RR.SS.),
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (AA.EE.SS.),
Pro Russia (1925-1945),
Scat. 22,
Fasc. 141,
Fol. 55r-66r

Datum: 4. März 1926
Inhalt: Diskussion der Eignung von Alexander Frison zur Einsetzung als Bischof.

(Sub secreto S. Officii)
4. Marzo 1926.
 
RUSSIA
 
2.
Alessandro Frison, proposto Vescovo
 
Il Rev. Frison, già rettore del Seminario di Saratow e ora parroco a Simferopol in Crimea, è nativo della diocesi di Tiraspol, di nazionalità tedesca e conta 55 anni.
a) Dalla Nunziatura Apostolica di Polonia sono pervenute su di lui le seguenti informazioni:
 
1. – Mgr. De Ropp, Arcivescovo di Mohilew:
 
«1. – Sacerdos Alexander Frison natus est, circa annum 1870, ordinatus est circa annum 1899. Natione Germanus, origine non nobili bona valetudine.
2. – Bona est moralitas eius vitae.
3. – Apud clerum et populum optima gaudet fama.
4. – Certe cognoscit ecclesiasticos canones et iisdem obtemperat.
5. – Studiis vacavit in Seminario Archidioecesano. Prater latinam, linguas callet polonam, russicam, germanam et gallicam.
6. – Fuit professor, nunc est parochus et laudabili cum diligentia suis muneribus semper functus est.
7. – In negotiis pertractandis mediocrem ostendit prudentiam, optimam vero in rei familiaria administratione.
8. – Indubia veneratione Sanctam Romanam Sedem semper prosecutus est.
9. – Sanam doctrinam catholicam semper et ubique proffesus est.
10. – In cura animarum, in omni sui agendi ratione optime se gessit.
11. – Quadam cum firmitate se gerit cum civilibus auctoritatibus, nunc detinetur in carcere.»
 
2. – Il P. Sopuch, S. I.:
 
«Alexander Frison, natus 1875, ordinatus 1902, studebat Romae (?) Germanus, linguam polonam scit, fuit rector Seminarii Saratoviae. Non novi ipsum, et audivi ut de viro bono et ecclesiatico.»
 
3. – Mgr. Voleriano Ploskiewisz, ex cancelliere della Curia di Mohilew:
 
«Alexander Frison, germanus, natus in Russia, annorum circiter 50, valetudinis bonae. In quantum scio, bonis morbus, exteriori incessu gravis. Semel aut iterum eum vidi, et parum eum novi, suppono tamen nihil ei posse obiici. Studia peregit in Seminario Tiraspolensi Saratoviae et Romae in Collegio Germanico. Utrum gradum academicum habeat, nescio, probabiliter tamen habet. Callet linguam germanicam, italicam et fortasse franco-gallicam, polonicam – ni fallor – nescit. Fuit professor in Seminario Tiraspolensi et “mansionarius” (beneficiatus) Ecclesiae Cathedralis ibidem. Parum eum novi, at sacerdotem bonum eum repunto. Pro dioecesi Tiraspolensi est aptus.»
 
4. – Mgr. Saverio Klimaszewski, della diocesi di Tiraspol:
 
«1. – Alexander Frison, originis et nationalitatis germanae, 51 annos natus, valetudinis bonae.
2. – Bonis moribus bonique exterioris incessus est.
3. – Bona fama apud clerum et apud fideles gaudet.
4. – Legibus canonicis dideliter obtemperat.
5. – Absolvit Collegium Germanum Romae, habet gradum Doctoris S. Theol. Ac Phil., linguas russicam, italam, polonam, germanam callet.
6. – Fuit professor, dein rector Seminarii, nunc parochus magna diligencia ac successu.
7. – Magnam prudentiam ac peritiam in negotiis pertractandis ac in rei familiaria administratione semper exhibuit.
8. – Magna veneratione ac devotione Apostolicam Sedem prosecutes semper fuit.
9. – Sanam catholicam doctrinam semper et ubique professus est.
10. – Magnam prudentiam in universa sui agendi ratione semper ostendit etiam his ultimus temporibus.
11. – De eius relationibus cum civilibus auctoritatibus Russicis nihil possum dicere. Idoneus est ad dignitatem episcopalem Tirasp.»
 
b) Dalla Nunziatura di Germania:
 
1. – Mgr. Kessler, Vescovo di Tiraspol:
 
«Cum e sacerdotibus in litteris Vestrae Excellentiae 14 Augusto h.a. nominatis neminem novissem, ullam indormationem de iss dare non possum, nisi unus Ecclesiae Kertschensis prius, hodie Sympheropolitanae Ecclesiae parochus, Alexander Frison, excipiatur. Sed quoniam iste sacerdos sit natione germanus (colonus), neque linguae polonicae satis peritus sit, iam hanc ob causam ad adminstrationem Dioecesis polonicae aptus non est. Utrum vero dignus sit, qui Dioecesim Tiraspolensem sive aliquam partem eius nomine S. Sedis Apostolicae adminstraret, quid de vita eius, moribus, doctrina, auctoritate apud clerum populumque, de eius virtutibus reliquisque proprietatibus sentiendum sit dicam. Sane in parochorum indice unus parochus Ecclesiae Kertschensis Alexander Frison germanus nominatur, ex Diocesi ista (sc. Tiraspolensi) ortus, sed non pro hac Dioecesi commendatus esse videtur. Quae res consideratu digna est. At quid de hoc parocho sentiam, iam satis clare in relatione de Diocesis statu mense Augusto anni 1920 ad ss. Congregationem Consistorialem missa exposui [Im Original als Fußnote: Nella relazione diocesana dà le medesime informazioni (Nota d’uff)]. Hic anno 1875 natus, primum in utroque seminario Tiraspolensi studiis, deinde Romae in Collegio germanico vacavit gradumque doctoris in Philosophia et Theologia obtinuit. Domum reversus, munere professoris Theologiae primum, et postremo Rectoris Seminarii functus est. Sed quoniam in contiua oppositione contra ordinarium vivebat, mulierum garrulitatibus, quae ob venustam eius formam amore sensibili capiebantur, nimis indulsisse videbantur, quae res alumnis iam dare scandalum coeperat, eum a munere amovendum esse censui parochumque Kertschensem nominavi. Amicus insuper sacerdotis Sipiagin russi conversi, implicitus est istius recursui, quem ob dispositiones quasdam contra Ordinarium ad imperiale regimen fecit. Quae tamen res non tam ex malitia quam potius ex ingenii (characteris) infirmitate sacerdoti Frison accidisse videbantur, potissimum cum suo iudicio non staret, sed aliorum nimis indigeret. Praeter linguae germanicae usum habet russicae, italicae et sane non sufficientem polonicae. Leges tamen canonicas et praescripta liturgica fideliter observat, dexteritate in administrando animarumque cura gerenda non caret, S. Sedi fideliter adhaeret, neque de eius profunda persuasione catholica dubitari potest. Et nisi aliorum influxui nimis subesset, ob bonas eius proprietates et doctrinam eum primum candidatu ad Adminstratoris Apostolici dignitatem commemdassem. Sed iam statis de parocho Frison dixisse videor.»
 
2. – Mgr. Zerr:
 
«Pro Dioecesi Tiraspolensi possum maiore studio commendare… 2. Parochum Ecclesiae Sympheropolotanae Alexandrum Frison, Doctorem Theologiae et Philosophiae, bonum sacerdotem, quem amnes diligunt in Dioecesi. Est circa 45 annorum.»
 
3. – Il Sac. Maier della diocesi di Tiraspol:
 
«Alexander Frison, oriundus in vico Baben [Baden] in Russia. Circa 45 annorum. Valetudine fuit bona usque ad persecutionem a bolschevicis, modo nescio. Sacerdos post absolutationem cursus in Seminario Tiraspolensi profectus est Romam, ubi studium in Collegio Germanico cum gradu Doctoris Theologiae et Philosophiae absolvit. Per duos annos praefuit in qualitate m.f. Rectoris Seminarii Saratoviae, et anno 1916 missus est Rector Ecclesiae in civitate Kertsch, ubi a bolschevicis damnatus fuit in carcerem ad sex menses. Modo est parochus Ecclesiae Simpheropolitanae. Sacerdos Frison notus est uti sacerdos prudens et plena auctoritate dignus. Loquitut latine, germane, italiane, russice et polone. Sedi apostolicae toto corde addictus est.»
 
4. – Il P. Gehrmann S. V. D.:
 
«A. Frison natione Germanus, bona valenudine gaudens, c. 50 annos natus. Proprietates boni boni sacerdotis esse dicunt. Pium in oratione, plenum zeli animarum eum esse constat. Vitam eius privatam bonam esse scio. Apud clerum et parochianos in Kertsch in magna exstimatione est. Eum durante bello cum Episcopo, Mons. Kessler, magnam rixam habuisse multis, etiam laicis, notum est. Studia teologica Romae fecit, doctore Philosophiae et Theologiae laureatus est, Regens fuit in Seminario Saratowiensi per aliquot annos. Anima eius omnio catholica est. In directione animarum prudentissimum et valde idoneum se gerit. Cum gubiernio locali sovietico in Crimea eum difficultates non habere certum est. Parochiani (2000 ex Italia) eum multum amant. Natione Germanus optime russice et italice loquitur. Candidatum pro Dioecesi Tiraspolensi eum aptum esse puto.»
 
c) Il Segretario della Nunziatura di Romania informava:
 
«Per Tiraspol il più adatto, per unanime guidizio [giudizio] dei Padri Glaser e Wiercinski, sarebbe il Rev. Alessandro Frison».
 
d) Mgr. Adriano Smets, Visitatore Apostolico del Caucaso:
 
«Con lett[e]re de[l] 27 Settembre e de[l] 4 Ottobre ho già informato l’Eminenza Vostra Reverendissima che stanti le difficoltà della corrispondenza colle diocesi menzionate nella sua veneratissima de[l] 22 Luglio p.p. N. 647 ed essendomi affatto sconosciute, all’infuori di una, le persone nominate nella medesima forza[,] mi sarebbe di [vorrei] limitarmi nel dare le [ri]chieste informazioni, a questa con un’altra, ambedue esistenti nel territorio della mia giurisdizione. Esse sono il Rev. Alessandro Frison, parroco di Kertsee in Crimea e il. Rev. Giovanni Roth parroco di Piatigorsk e decano del Kuban. Il Rev. Frison è nato in una colonia tedesca nella [nelle] vicinanze di Odessa; ha circa cinquanta anni di età e gode di ottima salute. – Mi è difficile di testificare [testimoniare] intorno alla sua pietà avendolo io conosciuto soltanto durante il viaggio che fece con me attraverso la Crimea, all’occasione della visita, e durante il mio soggiorno nella sua parrocchia, tempi nei quali era molto occupato nel s. ministero. E siccome mi ha fatto d’altronde l’impressione di un ottimo sacerdote non credo poter dubitare della sua pietà. E [È] di buon carattere mite e affabile e nella corrispondenza che ebbi con lui[,] si mostrava sempre docile e rispettoso. Non ho poi avuto nessuna lagnanza contro la sua vita pubblica o privata, né per lo [il] presente nè [né] per [il] passato; la sua condotta morale deve essere affatto intatta, non avendo io avuto nessuna lagnanza o osservazione in contrario, e ciò fra una popolazione inclinata, credo, ad indagare i difetti del sacerdote massimamente in materia di moralità. E vero che un certo sacerdote mi fece l’osservazione che il Sig. Frison teneva due nipotine in casa sua, ma non ho creduto dover farne caso 1°. perchè [perché] essendo stata spogliata la famiglia dei beni suoi, e morto il padre, mi pareva che sarebbe stato impossibile di provvedere altrimenti all’onestà di dette giovani 2.° perché [perché] l’osservazione era fatta in tempo in cui mettevo sotto gli occhi di quel sacerdote la sua poco buona fama presso il popolo. Il portamento esteriore del Sig. Frison è dignitoso e gentile. Ho osservato, durante la visita, che tanto il clero quanto i fedeli in tutta la Crimea trattavano volentieri con lui.
Mi limito a quest’ultima frase per ciò che riguarda la sua fama e stima in cui è tenuto dal popolo e dal clero. Sono però convinto che potrei avere testimonianze positive in proposito qualora mi fosse possibile di corrispondere col clero di quella regione.
Quanto all’osservanza delle leggi canoniche, a giudicarne dalla corrispondenza che ebbi con lui, pare che non lasci da desiderare, e ciò lo stimo vero, tanto più, che fra i sacerdoti egli era l’unico che fosse sui doveri del parroco avvero sulle leggi matrimoniali secondo il nuovo Diritto. Riguardo poi all’osservanza delle prescrizioni liturgiche non so proprio che dire. Posso accertare soltano [soltato] che ho trovato la sua chiesa molto pulita, e che egli dimostrava molto zelo par mantenere il fabbricato in buono stato, quantunque, forse non vi sia riuscito attesi i tempi critici.
Il Rev. Frison ha fatto gli studi inferiori nel Seminario di Saratow, la Teologia poi e il Diritto li ha studiati nel Collegio Germanico a Roma; ha conseguito il titolo di Dottore non so se in ambedue ovvero nella sola Teologia. Ho inteso che egli è abbastanza forte nelle scienze fisiche e che le ha professate nel detto Seminario di Saratow, dopo il suo ritorno da Roma. Quanto alle lingue egli possiede il tedesco e il russo; e conosce ance sufficientemente il polacco. L’italiano poi lo parla e lo scrive assai bene per uno straniero che ha poche occasioni per adoperare quella lingua.
Come già accennai, il Rev. Frison è stato dapprima professore di scienze fisiche nel Seminario di Saratow, ma credo per poco tempo. Ignoro poi se sia stato parroco altrove prima che fosse nominato alla parrocchia di Kertsch. Dalle lettere sue e dalle conversazioni avute con lui, me pare poter conchiudere che non gli manca l’abilità negli affari.
Non credo che vi possa essere alcun dubbio intorno al suo attaccamento alla S. Sede e alla sicurezza dei suoi sentimenti cattolici; e durante i pochi giorni che ho potuto conversare con lui non ho potuto osservare alcun che in contrario.
Sulla prudenza e idoneità di questo sacerdote al governo delle anime non posso dare una testimonianza positiva non avendo io avuto tempo sufficiente per esaminare a fondo le sue relazioni con fedeli nè [né] il modo en cui si esonera dai doveri del s. ministero. Riguardo però al suo zelo posso dire che cuando [quando] gli chiedevo qualche servizio, anche penoso, nel bene delle anime (come per es. visitare centri di cattolici molto distanti e ciò in tempo d’inverno) egli non vi si rifiutava mai, anzi andava alacremente.
Attese poi le condizioni dei luoghi e dei tempi, credo che abbia le doti richieste per l’ufficio che si vorrebbe attribuire. Ho osservato che da una parte tratta gentilmente colle autorità e d’altra parte non manca di ardire e di prudenza nel difendere gli interessi cattolici. Al mio arrivo in Kertsch egli stava sotto l’accusa di aver troncato l’inventario della sua chiesa e per ciò gli era interdetta l’uscita dalla città. Avendo io, nella visita che feci al governatore, espresso il desiderio di essere accompagnato dal Rev. Frison nel mio viaggio attraverso la Crimea, detto governatore diede lì per lì il suo consenso levando la proibizione di uscir fuori dalla città. Fece anzi l’elogio del clero cattolico per la sua onestà e energia di carattere. Espresse anche la sua meraviglia di vedermi, in qualità di Vescovo, venire da così lontani paesi, mentre, al di lui parere, nella stessa Russia non mancavano soggetti atti a questo ufficio.
Pochi mesi dopi il Rev. Frison fu condannato a sei mesi di carcere per aver fatto vendere degli abiti di un defunto sacerdote, conservati nella chiesa di Teodosia, e che il governo pretendeva essere beni della stessa chiesa e appartenere quindi allo Stato. Il carcere però non fu duro, essendo stato attribuito al Sig. Frison l’ufficio di scrivano, per cui godeva di una certa libertà.
Stimo dunque che, date le sue qualità, il sacerdote in questione non troverebbe serie difficoltà, attesi pero in tempi e le circostanze, gli incerti possono essere molti. Ecco, Eminenza Rev[erendissi]ma, di quanto ho creduto nel Signore, di poter informare codesta S. Congregazione riguardo alla persona e alle doti del Rev. Sig. Frison. Prima di porre termine a questa mia mi permetto di notare quanto segue:
E nota all’Eminenza V. Rev[erendissi]ma l’immensa estensione della Diocesi di Tiraspol, nella quale, se non sbaglio, il numero dei fedeli è di più di duecentomila. Ora mi domando se per il bene delle anime in genere e specialmente per poter meglio e più facilmente invigilare alla buona condotta del clero, tanto dispersi gli uni dagli altri, non sarebbe forse opportuno di fare del Kuban, della Crimea e del territorio di Odessa uno e possibilmente due Vicariati Apostolici, separati dalla Sede Vescovile di Saratow.
Mentre godo intanto da una parte di vedere con quanta premura la Santità di Nostro Signore si occupa a provvedere all’assistenza religiosa di quei fedeli cotanto provati nella loro fede eppure tanto simpatici per la loro semplicità di costumi e di sottomissione alle leggi di S. Chiesa, mi duole dall’altra parte di non poter contribuire maggiormente all’effettuazione dei pietosi disegni di Sua Santità.»
 
e) Mgr. Glaser, della diocesi di Tiraspol, trovandosi in Roma nello scorso mese di Luglio, scrisse queste note sul Rev. Frison:
 
«Non dubito che secondo tutti sarà considerado [considerato] degno il Rev. Sig. Al. Frison, come Amministratore Apostolico per tutta la diocesi (di Tiraspol). La sua caratteristica è data nel curriculum vitae aggiunto.»
 
CURRICULUM VITAE del Rev. Sig. Al. Frison.
 
«Il Rev. Sig. Alessandro Frison è nato nel 1876 (?) nella colonia tedesca Baden presso Odessa in Ucraina da una famiglia immigrata in Russia dall’Alsazia. Face i suoi studî nel Seminario Minore e Maggiore di Saratow, poi, come alunno del Collegio Germanico de Roma, dal 1897-1904 studiò filosofia e teologia assolvendo il corso dell’Università Gregoriana colla laurea nell’una e l’altra. Dopo essere stato per qualche tempo Vicario della Chiesa Cattedrale di Saratow e secretario [segretario] del Vescovo, Mgr. G. Kessler, nel 1905 fu nominato Professore di teologia nel seminario diocesano e di diverse materie nel Seminario Minore. Nel 1911-1915 fu nominato Rettore del Seminario, poi parroco di Kierci (Crimea), dove stava fino agli ultimi mesi, quando fu transfer ido come parroco a Simferopol (Crimea). Parla bene russo, tedesco, polacco, italiano abbastanza bene francese e sa bene il latino. E sacerdote pio, dotto, di spirito ecclesiastico, amministratore buono, degli affari diocesani pratico, prudente, zeloso, energico. Gli fa un po’difetto l’eloquenza, ed è un po’sanguigno. Era incarcerato un mezz’anno [un anno e mezzo] fa per aver regalato i vestiti di un sacerdote morto ai poveri, senza domandare permesso ai Sovieti [Sovietici], ma credo che non ci sarà difficoltà da questa parte. Quanto alla salute, si può informarsi dal Rev. Kappes della diocesi di Tiraspol, che sta tornandovi in questi giorni.»
 
Sugli addebiti mossi contro il Frison da Mons. Kessler, e cioè che: a) mentre era Rettore del Seminario, viveva in continua opposizione con l’Ordinario; b) sembrava deferisse troppo alla garrulità di certe donne; c) era amico di un certo sacerdote Sipiagin, russo convertido, nemico del Vescovo; d) e finalmente era troppo soggetto all’influsso altrui; furono interrogati el [il] Reverendo Maier e il P. Gehrmann per mezzo della Nunziatura di Berlino, e Mgr Glaser e il P. Wiercinski per mezzo della Nunziatura di Romania.
 
1. – Il Rev. Maier rispose:
 
«Relatione facta ad questiones mihi propositas, quod ad sacerdotem Alexander Frison attinet, in quantum scire possum coram Deo et conscientia mea, sequentia declaro: Sacerdos Alexander Frison tam a clero quam a laicis in Dioecesi aestimatur uti sacerdos probatus probitate morum. De nullo scandalo ex parte sacerdotis Frison unquam audivi, quamquam saepe eum professoribus alimnisque seminarii versatus sum.
Non solum sac. Frison, sed fere omnes clerici Dioecesis et alumni seminarii, qui cum sacerdote Sipiagin aliquod commercium habebant, propter eius urbanitatem et liberalitatem aestimant et amant eum. Sacerdos Sipiagin sibi vim faciebat, imo naturae repugnante, sed ex absoluta necessitate, ut maiora devintentur, non Ordinarium Mons. Kessler, sed professorem Antonium Flek tempore belli admonebat alumnos orare pro vitoria ex parte inimicae Austriae, Episcopus Kessler hoc sciebat et nihil contra faciebat, quamvis a rectore Frison Episcopus Kessler attentus factus fuit de periculo pro seminario ex parte Russico gubernio.
Ex exposito evidet causa oppositionis Rectoris Frison contra Ordinarium Mons. Kessler et etiam causa amotionis ab officio rectoris seminarii. De debili charactere sacerdotis Frison mihi nihil cognitum est, sed contraria.»
 
2. – Il P. Gehrmann, S.V.D.:
 
«Ut plene et perfecte sententiam meam de Rev. Alexandro Frison dicere possim, mihi permittatur facta cum omnibus circumstantiis et particularibus ita referre, uti ea se habere coram Deo et in consciencia mea iudico.»
 
Ad 1am et 3am questionem:
Sacerdos Sipiagin ex nobili familia clarissimi Ministri rerum internarum Imperii caesarei ortus, Insburgensi in urbe, ubi studiis theologicis vacabat, ad Ecclesiam Catholicam rediit, et a Mgr. Kessler, Episcopo Saratoviensi, in numerum sacerdotum dioecesis Tiraspolensis adscriptus munere Professoris in Seminario Saratoviensi functus est. Cum tunc temporis iam circa 40 annos natus et ante conversionem studiaque theologica (post mortem uxoris coepta) in alto semper vitae publicae loco positus esset (deputatus titulo Excellentiae decoratus in parlamento: Duma erat), aegre tulit, quod Episcopus in nominandis novis praelatis ipsum Gubernio non praesentaret , sed aliis posthaberet. Ita saltem iudicat Revmus Kessler. Ipsi Episcopo indoles Rev. Sipiagin perfecte russica semper aliena mansit.
Alexander Frison a Mons. Kessler studiorum causa Romam missus laurea accepta vicegerens Directoris Seminarii Saratoviensis nominatus est. Ipsam vero directionem, in qua consignada etiam Gubernium intervenisset, non accepit, quia ab accepta directione propter Gubernii competentiam difficulter removeri potuisset. Frison ergo absolute dependens erat ab Episcopo, quae dependentia multis degradatio esse videbatur, id quod necessario aliquam oppositionem sac. Frison contra Ordinarium procreavit, idque eo magis, quod sac. Frison amicita cum sac. Sipiagin iungebatur.
Etiam Inspector Seminarii, Praelatus Glaser, nunc parochus in oppido Kischinew in Rumenia, Episcopo adversabatur, quia Rev[erendissi]mus rebus etiam minimis directionis sese immiscebat. Quae oppositio augebatur et extendebatur primo ad Professores Seminarii, deinde ad parochos, a parochis tempore vacationem ad ipsos alumnos, ita ut duae partes essent, Episcopi altera, altera directionis. Hac re coactus Episcopus remedia adhibere illos tres dominos transposuit, Praelatum Glaser in oppidum Kischinew, sac. Alexandrum Frison et sac. Sipiagin in oppidum Kertsch in Crimea. Episcopo aliud quid favit, nempe quod apud Gubernium accusatus est. Rem ita audivi: Mons. Kessler ante bellum animum germanicum non occultaverat, nec durante bello hac in re satis cautus fuit. Ochrana quae dicitur, politia secreta caesarea, semper, et eo magis in bello, exacte et accurate operabatur. Accessit, quod Rev[erendissi]mi Kessler relations ad episcopos “orthodoxos” generatim non faustae erant. Anno 1915 bona omnium nationis germanicae incolarum confiscata sunt. Ter decies centena milia hominum, quorum familiae per 150 annos in Russia vixerant, terra et pane orbati sunt. Quicumque contra hoc edictum loqui audebat, ad iudicem vocabatur. Multos novi, qui hac de causa incarcerati sunt. Etiam Mons. Kessler colloquiis privatis oppositionem suam contra illud edictum manifestasse dicitur. Anno 1916 Petersburgii accusatus est, actio contra eum instituta est. Res male evenisset, nisi mense Februario 1917 revolutio intervenisset. Atqui Mons. Kessler putat se a sac. Sipiagin accusatum esse, idque bis coram me asseruit. Cum altera vice eum interrogarem, num certam rei scientiam haberet, cum tale facinus censuris ecclesiasticis plecteretur, mihi respondit: certus sum, sed probare non possum. Ipse sac. Sipiagin, quem in itinere russico Constantinopoli vidi, ne verbum quidem contra Rev[erendissi]mum protulit, sed tantum habitationem Ordinarii sui exquisivit. Ipse Mons. Kessler postea mihi dixit sacerdotem Sipiagin per epistolam excardinationem e dioecesi Tiraspolensi et – quantum recordor – veniam petiisse.
Sac. Sipiagin tempore revolutionis, uti antea commemoravi, in oppido Kertsch erat. Cum Bolschewici Crimeam invaderent, Sipiagin aufugint, quia Bolschewici ei mortem minabant. In ephemeribus fortiter enim eos oppugnaverat. Nunc temporis (ita audivi) munere Directoris scholae alicuius pro iuventute fungitur et motioni catholico-russicae interest.
 
Ad 2am quaestionem:
Cum multis sacerdotibus dioecesis Tiraspolensis locutus sum, qui parochum Frison translatione. De ulla vero cum mulieribus familiaritate nunquam sermo fuit, nec unquam quidquam minus decori de eius agendi modo audivi. Mons. Smets, Delegatus Apostolicus Persiae, eum, quamvis alius Crimeae decanus esset, in visitatione apostolica comitem adhibuit et magni aestimavit.
 
Ad 4am questionem:
Quoad indolem vir magnae benignitatis et moderationis est (ipsius parochiani in oppido Kertsch, inter quos maior pars, nempe duo milia nationis italicae sunt, eum multum amabant), ideoque impressio oriri potest, eum aliquo modo debilem esse et facile alterius influxui succumbere. Sed a sacerdotibus Tiraspolensibus et ab ipso Rev[erendissi]mo Kessler audivi eum tempore cooperationis cum sac. Sipiagin in oppido Kertsch non ad ilius sententiam defexisse, econtra se ab illo interne aliquomodo abalienasse, fortasse praesertim in modo cogitandi de rebus politicis. Ipse tamen Sipiagin Constantinopoli mihi confessus est, meliorem et magis doctum sacerdotem istius dioecesis quam parochum Frison se non nosse, qui temporibus illis difficillimis per diem usque ad dectem horas manibus laborasset (opus enim calceatoris exercuit), ne parochianis molestus esset.»
 
3. - Mgr. Glaser:
 
«Quando nel mese di luglio di quest’anno S. E. il Cardinale Sincero mi domandava chi potrebbe essere candidato per Amminstratore [Amministratore] Apostolico per la diocesi di Tiraspol, proposi come unico candidato il Rev. Alessandro Frison, ma dissi anche che Mgr. Kessler è contro di lui. Benchè [Benché] non sia detto di chi sono gli argomenti contro la sua nomina sui quali la S. Congregazione mi onora dell’incarico di dire il mio guidizio [giudizio], non dubito che provengono da Mgr. Kessler e mi sia permesso di scrivere il mio parere in questa supposizione. Per me questi argomenti non sono che una terribile ingiustizia, il frutto di un odio di una persona ammalata, anormale.»
 
Ad 1um
“Quando il Rev. Al. Frison era rettore del Seminario, viveva in continua opposizione con l’Ordinario, Mons. Kessler.
a) Era in continua opposizione come tutto il clero e tutto il capitolo, tutti i professori del Seminario con pochissime eccezioni. Basta dire che di nove persone del capitolo duo non erano in opposizione, e così via. In opposizione era il Prel. Giuseppe Kruchinsky ed anch’io.
b) L’opposizione proveniva non dai sacerdoti, ma da Mgr. Kessler, il quale trattava e Kruschinsky e Frison peggio di – sit venia verbo – servi, mentre Frison (e Kruschinsky) con ammirabile umiltà e pazienza soffriva tutto e non faceva niente contro il Vescovo, così che i sacerdoti dicevano: è vero sacerdote chi può soffrire tanto con tanta pazienza.
c) Mgr. Kessler era un carattere impossibile per [il] Vesovo e perciò i migliori sacerdoti si trovavano in opposizione.
 
Ad 2um
 “che sembrava deferisse troppo alla garrulità di certe donne, le quali per la sua venusta forma erano prese di amore sensibile verso di lui; che ciò cominciò a dar scandalo agli alunni, e che quindi l’Ordinario lo rimosse dall’ufficio di Rettore del Seminario e lo nominò parroco di Kertsch”.
a) Non senza lagrime poteva leggere questo passo. Ogni parola è una [un] indame calunnia. Il Re. Al. Frison conversava con pochissime donne vecchie e di bassa condizione, serve. Anzi come professore e Rettore spessissimo andava le domeniche in una filiale per dire la messa, dove erano esclusivamente uomini di bassa condizione, i quali trattava bene, ma senza lasciarsi andare.
b) Sono stato insieme col Rev. Frison come Vice-Rettore dal 1907-1915 nel Seminario, sono stato intimo amico, sapeva la sua vita privata fino ai suoi pensieri e però la prima volta sento che abbia dato scandalo agli alunni, o che per queste ragioni sia stato rimosso dal Seminario. Non ho sentito mai né da un alunno né da un laico il menomo sospetto su questo punto e sono pronto a giurare che la vita di lui era immacolata, la conversazione senza ogni sospetto e assolutamente degna di sacerdote e di Rettore, e che le ragioni della sua dimissione era l’odio implacabile di Mons. Kessler, che era troppo pronto a informarsi del suo capitolo dai suoi servi e dalle anus garrulae.
c) La dimissione del Rev. Al. Frison era per tutti gli alunni e tutto il clero come una morte di un padre, e l’hanno dimostrato in publico [pubblico] e privatamente. Non dubito menomamente che tutto il clero, sentendo tale giudizio, protesterebbe nel modo più solenne contro tali calunnie e chiamerebbe l’autore di queste il più grande calunniatore della diocesi. La vita privata e pubblica del Rev. Al. Frison era ripeto, immacolata, esemplare, piena di spirito di Dio, un modello per gli alunni ed i fedeli. E perciò era stimato ed amato da tutti. Nella sua conversazione coi laici era sempre di gravità sacerdotale, e lontano da ogni connivenza per lo spirito mondano. E perciò questo giudizio è una tanta ingiustizia, che non posso spiegare altrimenti, che con una mentalità morbosa, per non dire criminosa.
 
Ad 3um
“era amico di un certo Sac. Sipiagin, russo convertito, e fu implicato in un riciroso che questi fece al Governo Imperiale contro l’Ordinario per certe sue disposizioni”.
a) Mgr. Kessler aveva nominato questo sacerdote Professore del Seminario e nei primi giorni gli parlò di tutti gli scandali che avea [aveva] la diocesi di Tiraspol. Il Rev. Sipiagin poi diventò familiare cogli altri Professori, specialmente col Rev. Al. Frison. Per questo Monsignor Kessler concepì un odio terribile contro di lui e per la sua maniera d’agire lo spinse alla disperazione. Il Rev. Frisone ed io con tutto il nostro influsso sopra di lui ci studiavamo di ritenerlo da passi falsi, ai quali era secondo il suo temperamento russo inclinato, di sollevarlo e dirigerlo in buona direzione. Ecco tutto il crimine di Frison. – Malgrado tutto il Rev. Sipiagin aveva un odio terrible contro Mons. Kessler, ma il Rev. Frison sempre lo rimproverava e lo dirigeva continuamente secondo i veri principî sacerdotali. Più tardi venne a Constantinopoli, dove lavorava benissimo per la conversione dei Russi ed adesso è a Tughien in Belgio e fu nominato dal Santo Padre Cameriere Segreto di Sua Santità. Su questo punto terribile posso dire una cosa: il Rev. Sipiagin su un altro trattamento del Vescovo sarebbe diventato un santo, ma senza il Reverendo Frison per trattamento di Mons. Kessler sarebbe diventato apostata. Sul Rev. Sipiagin si potrebbero avere informazioni da Mons. De Ropp e Monsignor O’Rourke, Vescovo di Danzica.
b) Se il Rev. Sipiagin sia l’autore del ricorso al Governo imperiale o no, non so e lascio la cosa sulla responsabilità dell’autore di quest’asserzione; ma protesto con tuta la mia energia contro l’asserzione che vi sia implicato il Rev. Frison. Questo è di nuovo una terribile calunnia. Il Rev. Frison ha saputo di un tal ricorso da me e ne era molto meravigliato. E lui ed io eravamo moltissimo contristati di un tale fatto detestabile e abbiamo avuto un desiderio, che non vi sia implicato il Rev. Sipiagin. Io ho una volta dichiarato a Mons. Kessler che sono pronto a giurare che il Rev. Frison né sapeva di questo fatto, né l’approvava, ma al contrario, lo detestava, e nondimeno lo propone come un fatto. Per questo non ho parole.
 
Ad 4um
“è di carattere debole, e troppo soggetto all’influsso altrui”. Questa è la spiegazione di Mons. Kessler. Siccome non vi sono argomenti per l’opposizione, e non si può dimostrare mala volontà, si fa di lui un carattere debole, soggetto all’influsso altrui. Di fatto il Rev. Frison è forse troppo severo e talvolta troppo sulla sua opinione. In ogni caso di debolezza in questo senso non c’è ombra.
Prego perdono che ho detto tante parole non parlamentari, ma si tratta non della persona del Reverendo Frison, ma della salute di migliaia di anime nel senso seguente: Mons. Kessler, Vescovo di Tiraspol, per venti anni, no ha che rovinato tutto, ha tratto il clero, ha messo tutti in disperazione. La sua amministrazione era la rovina della diocesi, era semplicemente una tragedia senza uguale. Il clero ha sofferto, ma ha sempre sperato che Roma saprà tutto e farà quello che occorrerà. Esso si è tenuto bene nel tempo del bolscevismo. Intanto Mons. Kessler dall’estero lo maltrattava come prima. Aspetta che Mons. Kessler si ritiri, e questo sarà un giorno di gioia come non era nella diocesi da venti anni. Lo dico apertamente: un anno ancora di amministrazione di Mons. Kessler avrebbe messo in disperazione il clero ed avrebbe finito con una catastrofe. Dall’altra parte l’unico candidato per Amministratore Apostolico con carattere vescovile è il Reverendo Sig. Frison. Tutto il clero ed il popolo lo stima ed egli ha quasi tutte le qualità di un tale amministratore, come ho scritto prima. Negli ultimi giorni ho ricevuto lettere, nelle quali si dice che la voce comune nomina il Rev. Frison come Vescovo nuovo. Gli unici difetti sono: la mancanza di una speciale eloquenza, il carattere sanguigno e la condanna all’arresto dai Bolscevichi. Come ho scritto prima, credo che in queste condizioni [non] si può non fare attenzione a questi difetti. Ma debbo dire ancora una parola. Certamente Mons. Kessler farà tutto per evitare la nomina di Frison. E qui si tratta di questo dilemma: o si crede a Mons. Kessler e bisognerà condannare tutto il clero, insieme con Frison, Kruschinsky, con pochissime eccezioni: e questo sarebbe la morte della diocesi. O si crede alla parte apposta, ed allora il candidato è il Reverendo Frison e la diocesi comincerà una nuova vita in questi tempi temibilissimi. Quanto a Mons. Kessler, si potrebbero avere informazioni competenti da S. E. Mons. Pacelli, Nunzio Apostolico di Berlino, da S. E. Mons. Derthmer, Delegato di Berlino ed altri. Diedi sulla domanda di S. E. Mons. Pacelli la mia opinione su Mons. Kessler a S. E. Mons. Pizzardo. Finisco dicendo che mi pare che non abbia detto nessuna parola che non possa confermare col giuiramente e che, benché il Sig. Frison sia il mio collega ed amico, io abbia avuto davanti agli occhi unicamente la gloria di Dio e la salute delle anime.»
 
Mons. Glaser accompagnava le predette informazioni con questa lettera indirizzata al Segretario della Nunziatura di Romania:
 
«Reverendissimo Monsignore,
Era assente tutta una settimana dopo il mio ritorno, il 21 corr., trovai l’importantissima lettera. Mi misi subito al lavoro, ma sempre la risposta mia è ritardata. Mi dispiace molto, come credo, a tutti i questi secondo la mia coscienza. Mi permetto di pregare Vostra Signoria di volver scusare il mio stile e di voler correggerlo dovo [e] occorre. Sono privato per anche di un dizionario italiano e perciò di ogni possibilità di controllo. Ho scritto con tutta la sincerità e fermezza possibile, specialmente contro le obiezioni contro il Reverendo Frison, supponendo che dalla soluzione della questione dipende la salute delle anime. Spero che la S. Congregazione mi perdonerà le parole aspre, ma sono convintissimo che quelle obbiezioni non soltanto sono senza fondamento, ma veramente delle calunnie inventate da un cervello ammalato. Se la S. Congregazione giudicherà necessario di sapere le circostanze nelle quali si trovava la diocesi di Tiraspol sotto l’amministrazione infelice di Mons. Kessler e nelle quali Mons. Kessler diffamava, calunniava – forse incosciente – di una maniera indescrivibile i migliori sacerdoti, sono pronto a prestare il materiale necessario ed a dimostrare che è un uomo anormale, ammalato, che non può più governare la diocesi, e che il suo giudizio non può anche essere preso in considerazione quanto ai candidati per l’Amministrazione. Se inoltre la Sacra Congregazione giudicherà necessario, sarebbe meglio di differire la nomina del Rev. Frison per qualche tempo, che nominare un altro. Ma dall’altra parte periculum est in mora, e si dovrebbe nominare l’Amministratore quanto prima. Io vedo la salvezza della diocesi nell’allontanamento totale di Mons. Kessler e nella nomina in un tempo brevissimo del Rev. Frison. Parlo come sacerdote che guardava per quasi vent’anni con cuore straziato come si rovinava tutto.»
 
4. – Il P. Wiercinski, S. I.:
 
«Rispondo alla sua stimattissima [stimatissima] lettera del 22c. Quanto agli addebiti fatti contro il Rev. Frison, lo conosco dall’anno 1904 e sono stato vicino a lui fino all’anno 1911. In questo tempo non ho mai osservati i difetti notati nella lettera della S. C. Concistoriale. Mons. Kessler Vescovo Ordinario del Rev. Frison si dolse davanti a me, nel 1922 a Berlino, dell’opposizione del Rev. Frison durante gli ultimi anni del suo rettorato, mentre che ho udito dal Canonico di quella Diocesi di Tiraspol, Valentino Hartmann, ora a Kishinew, che nei primi anni del Rettorato del P. Frison, Monsignor Kessler viveva molto bene con lui. Non poteri dire che il Rev. Frison sia di carattere debole perché a Kertsch mostrava una forza eroica contro i Bolscevici [Bolscevichi], ed andò volentieri in prigione.»
 
5. – Il Segretario della Nunziatura di Romania inviava anche le seguenti notizie del Rev. Leibham, parroco di Crassna nella Bessarabia:
 
«Mons. Alessandro Frison era a principio in ottime relazioni col Rev[erendissi]mo Signor Vescovo, Mons. Kessler, e lo difese pubblicamente dinanzi a preti e laici, quando una volta era stato insultato, in maniera infame, in un articolo di giornale. Il Vescovo Kessler, al contrario ha avuto un’attitudine molto aspra contro il P. Frison. Di un’inclinazione del P. Frison verso donne non so categoricamente nulla, non ho sentito simili cose nè [né] da sacerdoti nè [né] da chierici. Il P. Frison era realmente un grande amico del Padre Sipiagin (convertito) appunto per conservare nella fede cattolica il Sipiagin ch’era stato prima ortodosso e che il Vescovo Kessler stesso aveva ordinato sacerdote e perciò ha trattato molto amichevolmente e cautamente col Sipiagin. Il Padre Frison ama di [di] essere allegro e lieto, ma in cose di Religione e della Chiesa è molto serio, il che si poteva veder già nel Collegio Germanico a Roma. Dico e giuro queste parole dinnanzi a Dio e alla mia coscienza.»

Empfohlene Zitierweise:
Dokument Nr. 24, in: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922-1941. Quellen-Datenbank. Hrsg. von Katrin Boeckh und Emília Hrabovec. URL: http://www.konnetz.ios-regensburg.de/dokumenteview.php?ID=24, abgerufen am: 22.07.2024.
Seite 
 von 100
Druckerfreundliche Anzeige: Druckerfreundlich
 

PDF: PDF
Ok, verstanden

Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Infos